Algemene voorwaarden en privacy

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder inschrijfnummer 61100757.

Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma Buro Vink gevestigd te Reeuwijk.

Print Friendly, PDF & Email

1. ALGEMEEN

1.1        Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Buro Vink vervallen.
1.2        Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door Buro Vink schriftelijk is bevestigd.
1.3        Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Reeuwijk, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Buro Vink aangegeven bankrekening te geschieden.
1.4        Afspraken met en toezeggingen van personeel van Buro Vink of door Buro Vink ingeschakelde derden binden Buro Vink niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.5        De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Buro Vink, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.6        Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.
1.7        Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan Buro Vink een opdracht tot het adviseren over of vervaardigen van reclame- of communicatie-uitingen, internetapplicaties, multimediatoepassingen, DTP of aanverwante werkzaamheden wenst te verstrekken of verstrekt, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit, dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Buro Vink voert.
1.8        Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Buro Vink slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.9        Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Buro Vink schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.
1.10      Uitgaande E-mails van Buro Vink waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Buro Vink op geen enkele wijze.

2. OFFERTES

2.1        Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Buro Vink is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2.2        Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Buro Vink of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Buro Vink gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3        Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4        Alle door Buro Vink opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings‑, koeriers- en verzend­kosten, reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5        De door Buro Vink opgegeven prijzen exclusief extra (auteurs)correcties, extra beeldbewerking, (stock)fotografie, het redigeren van teksten en andere bijkomende werkzaamheden die niet expliciet in de offerte staan vermeld.
2.6        De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.
2.7        Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Buro Vink niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat voor het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer werk nodig is dan voor het gedeelte waarvoor wél gegevens zijn overgelegd.
2.8        Indien een opdracht uitblijft, behoudt Buro Vink zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp‑, teken‑ en calcu­latie­kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep­gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.
2.9        Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukke­lijk voor­behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opge­geven kleuren en uiterlijke kenmerken, voorzover deze de functionaliteiten niet beperken. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.
2.10      Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Buro Vink gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van datacommunicatietarieven, inkoopprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Buro Vink kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen.
2.11      De modellen, afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of mede­gedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeel­dingen, beschrijvingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Buro Vink niet tot enige vergoeding en geven de opdracht­gever niet het recht de ontvangst te weigeren of niet, niet tijdig of minder te betalen.
2.12      Modellen, afbeeldingen, technische omschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en maten maken deel uit van de overeenkomst, indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien modellen, afbeeldingen of tekeningen afwijken van de technische omschrijving prevaleert de technische omschrijving.
2.13      Bij ontwerp of vormgeving voor displays, verpakkingen, winkelinrichtingen, standbouw e.d. zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en opgave van maten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen in maatvoering kunnen Buro Vink op generlei wijze worden tegen­geworpen. Buro Vink levert slechts een artistiek idee; voor de technische of bouwkundige uitvoerbaarheid is Buro Vink niet aansprakelijk.
2.14      Aanbiedingen en leveringen van internetapplicaties zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Buro Vink schrifte­lijk genoem­de toe­passingen en specifi­caties. Besprekingen aangaande werking en inhoud worden schrif­telijk vast­gelegd en door opdracht­gever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslag­legging ge­schiedt ontwik­keling van deze internetapplicaties voor risico van opdracht­gever. Wijziging op reeds goed­ge­keurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
2.15      Ontwikkeling van reclame- of communicatie-uitingen, internetapplicaties en/of multimediatoepassingen dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.
2.16      Bij de levering van ontwerpen, teksten e.d. is in de opgegeven prijzen één correctieronde inbegrepen. Hieronder wordt verstaan het op ondergeschikte punten (doen) wijzigen van de aangeleverde tekst. Ingrijpende wijzigingen alsmede wijzigingen in de opzet vallen niet onder deze correctieronde en worden volledig in rekening gebracht.
2.17      De kosten van hulpmiddelen alsmede de kosten van digitale informatiedragers worden aan opdrachtgever doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening blijven deze materialen eigendom van Buro Vink, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. OPDRACHTEN

3.1        Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Buro Vink is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Buro Vink kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.
3.2        De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Buro Vink ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Buro Vink zijn bevestigd.
3.3        Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.
3.4        Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5        Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Buro Vink eerst na schriftelijke acceptatie.
3.6        Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.7        Buro Vink behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3.8        Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
3.9        Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3.10      Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- aan het einde van de overeengekomen periode stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
3.11      Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste een maand. Indien Buro Vink volgens de Voorwaarden van de Grafische Industrie (duurovereenkomsten; periodieke uitgaven) voor een langere periode aan een drukker is gebonden, dient opdrachtgever deze langere opzegtermijn in acht te nemen.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1        In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Buro Vink, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Buro Vink, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
4.2        Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".
4.3        Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Buro Vink, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.4        Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Buro Vink enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Buro Vink bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door Buro Vink schriftelijk is bevestigd.
4.5        De door Buro Vink te verwerken gegevens en materialen dienen tijdig en op door Buro Vink aan te geven momen­ten, franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.
4.6        Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Buro Vink wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Buro Vink daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten (extra uren en leegloopuren daaronder begrepen) voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is Buro Vink gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te ver­wer­ken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdracht­gever te geschieden.
4.7        Alle leveringstijden worden door Buro Vink steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Buro Vink eventueel benodigde gegevens en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.8        Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Buro Vink kennis geeft, onverminderd het recht van Buro Vink om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Buro Vink omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.9        De opdrachtgever is ‑zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Buro Vink‑ niet gerechtigd om zijn rechten die uit een met Buro Vink gesloten overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen.
4.10      Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Buro Vink voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehou­den, heeft Buro Vink het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Buro Vink verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.11      Buro Vink is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Buro Vink een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.12      Buro Vink zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Buro Vink geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.
4.13      Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een (arbeids)overeenkomst aan te gaan met door of namens Buro Vink bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,--, voor elke overtreding en van € 1,000,-- per overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.
4.14      Indien Buro Vink materialen of gegevens (al dan niet door Buro Vink vervaardigd of samengesteld) van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Buro Vink gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Buro Vink ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.
4.15      Indien op grond van een door bemiddeling van Buro Vink gegeven opdracht tot levering van drukwerk de leverancier van het drukwerk ingevolge zijn Algemene Voorwaarden zich het recht voorbehoudt meer of minder te leveren en overeenkomstig de overeengekomen prijs in rekening te brengen is opdrachtgever aan deze meer/minder levering gebonden.
4.16      Buro Vink verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.17      Indien tijdens de uitvoering van een door Buro Vink aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan Buro Vink onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Buro Vink het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Buro Vink reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
4.18      Indien Buro Vink een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1        Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Buro Vink een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.2        De met Buro Vink over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.
5.3        Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor tijdige uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan Buro Vink door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Buro Vink van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4        Ingeval van overmacht zal Buro Vink daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Buro Vink het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. SITE HOSTING

6.1        Een overeenkomst voor site hosting wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden.
6.2        Buro Vink draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Buro Vink aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
6.3        Buro Vink is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij providers, uitval van elektriciteit e.d.
6.4        Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 • handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
 • het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Buro Vink blijven lopen binnen Buro Vink of het internet;
 • het verspreiden van computervirussen.

6.5        Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegaal beeld-, geluid en hiermee vergelijkbaar materiaal.
6.6        Buro Vink is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Buro Vink alle schade ten gevolge van de overtreding door Buro Vink of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

 • indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 • indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Buro Vink of de ingeschakelde provider;
 • Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 • indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 • indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

6.7        Buro Vink heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Buro Vink aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.
6.8        het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken en/of gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden ter beschikking te stellen of zo te handelen of nalaten te handelen, dat derden over deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden kunnen beschikken.
6.9        Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de Overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Buro Vink gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
6.10      Buro Vink of de ingeschakelde provider draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
6.11      Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de internetapplicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de hostingprijs.

7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1        Buro Vink is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdrachtbevestigingen, prospectussen en/of haar internetsite, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen, prospectussen of internetsite geldt de uitleg van Buro Vink als bindend.
7.2        Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk..
7.3        Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Buro Vink worden gemeld, terwijl de be‑ of verwerking resp. verspreiding onverwijld dient te worden gestaakt c.q. het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
7.4        Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.5        Opdrachtgever zal alle door Buro Vink voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Buro Vink in de gelegen­heid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.6        Indien Buro Vink een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.
7.7        Buro Vink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.8        Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Buro Vink niet; met name zal Buro Vink in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.
7.9        Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.10      Voor door derden door bemiddeling van Buro Vink geleverde zaken (sitehosting door derden daaronder begrepen) is Buro Vink nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken/hosting partij verstrekte garantie.
7.11      Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1        Buro Vink draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Buro Vink te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
8.2        Buro Vink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
8.3        In geen geval aanvaardt Buro Vink aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
8.4        Indien Buro Vink in opdracht van opdrachtgever een product ontwikkelt, zal zij het ontwerp en een proefmodel aan opdrachtgever ‘voor akkoord’ voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.
8.5        Buro Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde presentaties, internetapplicaties, reclame- of andere multimedia-uitingen.
8.6        Buro Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
8.7        Evenmin aanvaardt Buro Vink enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
8.8        Voor de door Buro Vink via haar Internet of Intranet Sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Buro Vink geen enkele aansprakelijkheid genomen. Buro Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
8.9        Opdrachtgever is gehouden Buro Vink schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen Buro Vink instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
8.10      Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.
8.11      Door het geven van een opdracht tot vervaardiging, reproductie, vermenigvuldiging of verspreiding van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdracht­gever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigen­doms­recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Buro Vink in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de vervaardiging, reproductie, vermenigvuldiging of verspreiding voortvloeiende.
8.12      Opdrachtgever is gehouden voor ontwikkelde internetapplicaties een acceptatietest te ontwikkelen. Buro Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden, voorzover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.
8.13      Buro Vink verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, beschei­den, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprake­lijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdracht­gever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
8.14      Buro Vink heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door Buro Vink of door ingeschakelde derden vervaardigde. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden. Desgewenst kan opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden geleverd krijgen, zulks echter slechts indien de auteursrechten volledig door hem zijn afgekocht en betaald.
8.15      Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Buro Vink of voor wijziging daarvan, is Buro Vink niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
8.16      Adviezen worden door Buro Vink naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.17      Buro Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet‑correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Buro Vink zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
8.18      Buro Vink aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aanspra­ke­lijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.
8.19      Buro Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.
8.20      Indien Buro Vink namens opdrachtgever opdracht geeft tot levering van drukwerk, premiums of andere reclameartikelen of opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door Buro Vink geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze leveranties, ook niet wanneer deze leveranties door Buro Vink aan opdrachtgever worden gefactureerd. Buro Vink treedt ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.
8.21      Indien opdrachtgever een druk- of tekstproef voor akkoord heeft getekend neemt Buro Vink geen aansprakelijkheid voor eventuele niet opgemerkte fouten.
8.22      Indien opdrachtgever het geven van de uiteindelijke goedkeuring van drukproeven, drukwerk of ander reclamemateriaal of reclame-uitingen aan Buro Vink opdraagt, blijft desalniettemin de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze goedkeuring bij opdrachtgever berusten.
8.23      Bij advertentie- of andere mediaplaatsingen neemt Buro Vink geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdige plaatsing, nog voor de hoedanigheid van de plaatsing. De aansprakelijkheid van Buro Vink gaat nimmer verder, dan bij niet- of bij onjuiste plaatsing te trachten de advertentie of mediaplaatsing nogmaals juist geplaatst te krijgen.

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

9.1        Het gebruiksrecht van een te leveren internetapplicatie, reclame- of andere multimedia-uiting gaat ‑niettegen­staande de feitelijke aflevering‑ eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Buro Vink gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Buro Vink verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2        Bij niet tijdige betaling van een geleverde internetapplicatie is Buro Vink gerechtigd de applicatie op non actief te zetten totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 volledig heeft plaats gevonden.
9.3        Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 komt aan opdrachtgever -met inachtneming van het in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.
9.4        Buro Vink behoudt het auteursrecht van haar ontwerpen, ideeën, schetsen, teksten e.d. ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.5        Opdracht­gever verplicht zich de geleverde ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, teksten e.d. alsmede de in het kader van de opdracht meegeleverde standaard software zoals fonts e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.
9.6        Opdracht­gever verplicht zich de geleverde ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, teksten, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
9.7        Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteurs­recht, beeldrecht en copy­right, met betrekking tot de van Buro Vink afkom­stige of door Buro Vink gebruikte ont­werpen, ideeën, schetsen, tekeningen, teksten, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uit­druk­kelijk en uit­slui­tend onver­vreemd­baar eigendom van Buro Vink, een en ander ongeacht het aandeel in de totstand­koming hiervan van de op­dracht­gever zelf of van inge­scha­kelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaar­making of over­dracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uit­sluitend aan Buro Vink voorbehouden.
9.8        Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, reclame- of communicatie-uiting van Buro Vink te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting van Buro Vink betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Vink. Buro Vink kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
9.9        Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.
9.10      Buro Vink is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting zonder vermelding van de naam van Buro Vink openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
9.11      Buro Vink heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
9.12      Buro Vink heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project beschrijvingen, foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
9.13      Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met Buro Vink.
9.14      Buro Vink is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

10. BETALING

10.1      Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Buro Vink daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Buro Vink is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2      Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de factuur zijn bezwaren over de juistheid van de factuur aan Buro Vink kenbaar heeft gemaakt, wordt de factuur geacht de over­eengekomen bedragen juist en vol­ledig weer te geven.
10.3      Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van Buro Vink om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.
10.4      Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.5      Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Buro Vink moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
10.6      Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Buro Vink doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van Buro Vink zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Buro Vink cederen. Opdrachtgever verleent Buro Vink reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.7      Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Buro Vink het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door Buro Vink te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Buro Vink aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. GESCHILLEN

11.1      Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
11.2      Op alle overeenkomsten en transacties van Buro Vink is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11.3      Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Onderstaande bijlage betreft onze algemene verwerkersovereenkomst en is alleen van toepassing indien er geen andere individuele verwerkersovereenkomst met u is afgesloten.


BIJLAGE 1
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERSOVEREENKOMST)

Indien Buro Vink bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Bijlage 1, Artikel 1. Algemeen
 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Buro Vink vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.
Bijlage 1, Artikel 2. Doeleinden van de verwerking
 1. Buro Vink verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Buro Vink zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Buro Vink op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat
 3. Buro Vink heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Buro Vink neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens
Bijlage 1, Artikel 3. Verplichtingen Buro Vink
 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Buro Vink zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Buro Vink zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Buro Vink zullen worden aangeleverd.
 3. Buro Vink zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Buro Vink die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Buro Vink.
 5. Buro Vink zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Buro Vink zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
Bijlage 1, Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
 1. Buro Vink mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Buro Vink zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.
Bijlage 1, Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Buro Vink worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 3. Buro Vink is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Buro Vink zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Buro Vink niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
Bijlage 1, Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
 1. Opdrachtgever verleent Buro Vink hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Buro Vink Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Buro Vink zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Buro Vink zijn overeengekomen. Buro Vink staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.
Bijlage 1, Artikel 7. Beveiliging
 1. Buro Vink zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Buro Vink staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Buro Vink zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Buro Vink ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
Bijlage 1, Artikel 8. Meldplicht
 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Buro Vink, zich inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Buro Vink spant zich in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Buro Vink meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • a) Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • b) Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • c) Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • d) Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • e) Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).
Bijlage 1, Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Buro Vink, zal Buro Vink het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Buro Vink voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Buro Vink hieraan meewerken en kan Buro Vink hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.
Bijlage 1, Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
 1. Op alle Persoonsgegevens die Buro Vink van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Buro Vink zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Bijlage 1, Artikel 11. Audit
 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Buro Vink aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Buro Vink aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Buro Vink. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Buro Vink zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.
Bijlage 1, Artikel 12. Duur en opzegging
 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Buro Vink de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.